Què significa...?

 • Impost directe

  Un impost directe és aquell que grava les fonts d'ingressos o les propietats d'una persona, com són per exemple els imposts sobre la Renda (IRPF), successions, patrimoni o la contribució.
 • Impost indirecte

  Imposts indirectes són aquells que graven el consum, bé de forma general (com l'IVA), bé per a productes específics com el tabac o l'alcohol.
 • Imposts Especials

  Són aquells imposts indirectes que s'apliquen a productes i consums específics, com poden ser la gasolina o el tabac.
 • Inflació

  Increment dels preus d'una cistella representativa de béns i serveis en una geografia i durant un període de temps determinat, comunment mesurat a través d'una taxa percentual.
 • Liquidació

  La liquidació d'un pressupost consisteix a verificar al llarg de l'any, i a posteriori, quants diners s'ha ingressat i gastat realment en cadascun dels apartats del pressupost, enfront de les previsions inicials.
 • Pressupost

  Els pressuposts generals de la comunitat autònoma constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer els ens que integren el sector públic administratiu de la comunitat autònoma, i de les previsions de les despeses i de les variacions d’actius i passius dels ens que integren el seu sector públic empresarial i fundacional, i també dels drets o els ingressos del conjunt dels ens integrants del sector públic autonòmic que es preveuen liquidar durant l’exercici.
 • Real vs. nominal

  Les magnituds monetàries "nominals" són les observades a cada moment temporal, sense ajustos. Les magnituds denominades "reals" són les que han estat ajustades per neutralitzar l'efecte de la inflació al llarg del temps i permetre una comparació dels preus relatius en dos moments temporals diferents.