Què significa...?

 • Imposts Especials

  Són aquells imposts indirectes que s'apliquen a productes i consums específics, com poden ser la gasolina o el tabac.
 • Inflació

  Increment dels preus d'una cistella representativa de béns i serveis en una geografia i durant un període de temps determinat, comunment mesurat a través d'una taxa percentual.
 • IRPF

  L'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) és un impost personal que grava a les persones físiques residents a Espanya (és a dir, no a les empreses) en funció de la seva renda total durant l'any. És un impost progressiu: a majors ingressos, major és el percentatge a pagar.
 • IVA

  L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un impost al consum (impost indirecte), aplicat a la major part de les operacions comercials i professionals. És un impost pagat solament pel consumidor final, i neutre per a les empreses i professionals. En funció de la naturalesa del producte o servei s'apliquen tres tipus diferents: general (21%), reduït (10%) o superreduït (4%).
 • Liquidació

  La liquidació d'un pressupost consisteix a verificar al llarg de l'any, i a posteriori, quants diners s'ha ingressat i gastat realment en cadascun dels apartats del pressupost, enfront de les previsions inicials.
 • Pressupost

  Els pressuposts generals de la comunitat autònoma constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer els ens que integren el sector públic administratiu de la comunitat autònoma, i de les previsions de les despeses i de les variacions d’actius i passius dels ens que integren el seu sector públic empresarial i fundacional, i també dels drets o els ingressos del conjunt dels ens integrants del sector públic autonòmic que es preveuen liquidar durant l’exercici.
 • Real vs. nominal

  Les magnituds monetàries "nominals" són les observades a cada moment temporal, sense ajustos. Les magnituds denominades "reals" són les que han estat ajustades per neutralitzar l'efecte de la inflació al llarg del temps i permetre una comparació dels preus relatius en dos moments temporals diferents.