Què significa...?

 • Classificació econòmica

  La classificació econòmica d'un pressupost ens permet distingir les despeses i ingressos en funció de la seva naturalesa: És un sou o és el rebut de la llum? És una taxa o és una subvenció de la Unió Europea?. A les Illes Balears aquesta classificació és una jerarquia de quatre nivells (capítols, articles, conceptes i subconceptes): així, el Capítol I de despeses correspon per exemple a "Despeses de personal", mentre que el Capítol VI es refereix a "Inversions".
 • Classificació funcional

  La classificació funcional d'un pressupost ens indica quin és l'objectiu d'una despesa concreta, és a dir, distingeix entre les despeses relacionades amb "Justícia" i els que pertanyen a "Sanitat". A les Illes Balears aquesta classificació és una jerarquia amb cinc nivells, però els dos principals són Polítiques (també anomenades Funcions), Programes i Subprogrames. Existeixen unes trenta polítiques - objectius d'alt nivell com "Justícia", "Sanitat" o "Educació" - i més de cent programes, que concreten les polítiques i s'ocupen de, per exemple, "Educació Primària", "Universitats" o "Farmàcia".
 • Classificació orgànica

  La classificació orgànica del pressupost indica quin organisme és el responsable de cada ingrés o despesa. Podem distingir en un primer nivell a la Institució (Govern de les Illes Balears enfront del Servei de Salut de les Illes Balears, per exemple), i dins de cada institució a les diferents "Seccions" (Conselleria de Cultura, Conselleria de Sanitat...) i Departaments.
 • Com es classifica el pressupost de despeses

  L’estat de despeses ordena els crèdits d’acord amb tres classificacions diferents:
  • Orgànica, que informa sobre qui fa la despesa.
  • Per programes, que informa sobre en què es gasta, és a dir, la finalitat de la despesa.
  • Econòmica, que informa sobre com es gasta, sobre la naturalesa econòmica de la despesa.
 • Com es classifica el pressupost d’ingressos

  L’estat d’ingressos es pot classificar d’acord amb les classificacions següents:
  • Classificació econòmica, que presenta la informació atenent a la naturalesa econòmica dels drets pressupostaris.
  • Classificació orgànica, que informa sobre qui ingressa.
 • Deflació

  Inflació quan el resultat del seu càlcul és negatiu. Reflecteix un descens observat en el nivell general de preus.
 • Deute vs dèficit

  El dèficit d'una administració - el contrari del superàvit - és la despesa anual que no pot ser coberta pels ingressos, i que ha de ser pagada mitjançant préstecs o emetent productes financers com a Letras del Tesoro o Bons. El deute d'una administració és el dèficit acumulat al llarg dels anys. Tant el dèficit com el deute solen ser mesurades com a percentatge sobre el Producte Interior Brut de la regió, per poder comparar les dades de diferents administracions.
 • IRPF

  L'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) és un impost personal que grava a les persones físiques residents a Espanya (és a dir, no a les empreses) en funció de la seva renda total durant l'any. És un impost progressiu: a majors ingressos, major és el percentatge a pagar.
 • IVA

  L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un impost al consum (impost indirecte), aplicat a la major part de les operacions comercials i professionals. És un impost pagat solament pel consumidor final, i neutre per a les empreses i professionals. En funció de la naturalesa del producte o servei s'apliquen tres tipus diferents: general (21%), reduït (10%) o superreduït (4%).
 • Impost de Societats

  L'Impost de Societats és un impost directe aplicat a entitats com a empreses, associacions o fons d'inversió, i que grava els beneficis obtinguts durant l'any fiscal.